۴۰۰۰ نفر از مخالفان دولت مقدونیه در پایتخت چادر زدند