هزینه‌ی چند ده میلیونی اجاره محل‌ نصب دکل‌ تلفن همراه