حمایت یک کارگردان از لباس نامتعارف بازیگر مرد در جشنواره کن!