آمریکا در دیپلماسی شیطنت نمونه است/ تکیه بر توان داخلی تحریم ها را بی اثر می کند