جلسه سرنوشت ساز هيات مديره استقلال؛ امير امروز مى رود