- رکود فعلی در بازار خودرو در 30 سال گذشته بی سابقه است