تاج: برای ما و دستگاه‌‌های نظارتی اینکه چه کسی بازی را مساوی اعلام کرده مهم است