تزریق نیروهای ناکارآمد به بدنه روابط عمومی ها مشکل ساز است