ما باید بیدار باشیم/ دل مردم کرد از اول با انقلاب بود/ تجربه فراوان انگلیس در برانگیختن تعصبات شیعه و