تکمیل طرح بیست ساله بلوار ۱۷ شهریور/ اعتبار چهار ونیم میلیارد تومانی برای آسفالت معابر