احداث سایت نفتی سردار جنگل در اولویت اجرا قرار ندارد و فعلا منتفی است