پردارنده های دسکتاپی بِرادوِل در اواسط خردادماه عرضه خواهند شد