هنرمندان کرمانشاهی برای ناچیزترین مبالغ کار می‌کنند/ بیمه هنرمندان به دلایل نامعلومی قطع شده و مسئو