حسینی: نخبگان قرآنی به تثبیت دین اسلام در کشور همت می ...