دولت منافع و عزت ملی را قربانی اهداف انتخاباتی و سیاسی نکند