اظهارات رئیس کمیته صیانت درباره پشت‌پرده حادثه تبریز