- نقدینگی نزدیک به 80 درصد از مشکلات صنعت و خودروسازی کشور است