بانک مهر اقتصاد و موسسه آرمان در حال اخذ مجوز بانک مرکزی هستند