با هیچ‌گونه نظام بازرسی از تاسیسات غیرهسته ای موافقت نخواهد شد