جزئيات توزيع کارت و رفع نقص آزمون استخدامي اعلام شد