بررسی پدیده حاشیه نشینی در استانهای کشور ۵۰/ کرمانشاه