اجرای شعبده‌بازی فیزیک برای سالمندان در خانه خلاقیت اصفهان