آل اسحاق: عقب ماندگی اقتصادی نتیجه تئوری تند سیاسیون است/ فلسفه انقلاب احقاق حق ستمدیدگان