ادعای قطع ارتباط مخابراتی در ورزشگاه یادگار امام تکذیب شد