مقاله معلم مازندرانی اثر برتر در کنفرانس بین المللی ترکیه شد