ابوترابی‌فرد و اعضای کمیسیون بهداشت از نمایشگاه «ایران هلث» بازدید می‌کنند