اولین شماره دو فصلنامه علمی-تخصصی «حکمت معاصر» در سال ۹۴ منتشر شد