غیاثی: هیچ دوومیدانی‌کاری حق اعتراض به برگزاری رقابت انتخابی ندارد