درخواست احیا و بازآفرینى نقش ربع‌رشیدی از رئیس‌جمهور