کاهش شاخص کل بورس منطقه ای همدان طی چند هفته پیاپی