خسارات کنونی نپال با وجود ۸۰ سال آمادگی در برابر زلزله