ترکیب شورای صنفی نمایش تغییر می‌کند/تغییر احتمالی نمایندگان سه صنف