سیاست‌های جدید وزارت بهداشت برای آموزش بهیار اعلام شد