معلمان تهرانی ۴۸ میلیارد تومان از آموزش و پرورش دولت احمدی نژاد طلبکارند