گلف همدان محروم از زمینی برای بازی/بخش خصوصی آستین بالا بزند