سیمئونه: از صمیم قلب قهرمانی را به بارسا تبریک می‌گویم