در مناظره خودرویی مطرح شد؛ درخواست خودروسازان برای افزایش ۱۰ درصدی قیمت