اگر تحریم‌ها کامل هم لغو شود وضعیت به قبل بر‌نمی‌گردد