اولین دوره از مسابقات Heroes of Storm توسط ایسوس برگزار شد