بیک زاده: آقایان در دربی به استقلال گل زدند و مشت گره کردند/اگر بیانی دروغ گفته، قلعه نویی تکذیب کند