معاون میراث استان:سالانه 120خانه قدیمی دربافت تاریخی یزد مرمت می شود