مدیرکل تامین اجتماعی فارس:مزایای رفاهی کارگران مشمول کسرحق بیمه است