مدیران نسبت به حمایت کشاورزان اهتمام جدی داشته باشند