خیام سرحلقه اتصال ادبیات ایران در عرصه های مختلف بین المللی است