تجربه فراوان انگلیس در برانگیختن تعصبات شیعه و سنی علیه یکدیگر/آمریکا ضد هرچیزی است که نشانی از اسلا