وارد شدن نور خورشید از این قسمت بدن موجب طول عمر می شود