برگزاری نمایشگاه مشترک خراسان ، مازندران و گلستان در منگستائو قزاقستان