همگام با برخی دولتیان؛ فتنه گران نیز خواستار تغییرات برای نفوذ تندروها به دولت شدند