احتمال طغیان سفید بالک‌ها با گرم شدن هوا وجود دارد