قوانين به نفع تجار است، نه توليدکنندگان/ لغو تحريم‌ها تهديدي براي توليد داخلي